Ιστορία - Β' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)
1.1.α. Εξωτερικά προβλήματα
1.2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641), Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις
1.2.β. Εσωτερική αναδιοργάνωση
1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους
1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ
1.4.γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο
1.5. Η Εικονομαχία
1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί
1.7.α. Σκλαβηνίες
1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης
1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών
2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054)
2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων
2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα
2.3. Κοινωνία
2.4.γ. Η νομοθεσία
2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις
2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών
2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)
3.2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες
3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία
3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση
4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
4.4.β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα
4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)
6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
6.3.β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα
6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
6.4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555)
6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση
6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
7. Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815)
7.1. Ο Διαφωτισμός
7.2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονομικές θεωρίες
7.2.β. Οι οικονομικές θεωρίες
7.3. Η Αμερικανική επανάσταση
7.3.γ. Η γέννηση ενός νέου κράτους
7.3.δ. Οι συνέπειες
7.4. Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815)
7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
7.4.γ. Η συνταγματική μοναρχία
7.4.ε. Το τέλος της Επανάστασης
7.4.ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης
7.4.στ. Η Εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)
Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης