Ιστορία - Β' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843).
1.2.β. Η βασιλεία του Ηρακλείου - Εσωτερική αναδιοργάνωση
1.2.γ. Εξελληνισμός του κράτους
1.3. Η εμφάνιση του Ισλάμ
1.5. Η Εικονομαχία
1.6.β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί
1.7.α. Σκλαβηνίες
1.8.β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης
1.8.γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών
Κεφάλαιο 2. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054).
2.1.α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων
2.1.β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα
2.3. Κοινωνία
2.4.γ. Η νομοθεσία
2.5.α. Η βυζαντινή διπλωματία
2.5.στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών
2.5.ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις
2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Κεφάλαιο 3. Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204).
3.5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
3.7.α. Οι Σταυροφορίες - Οι αιτίες
3.7.δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία
3.7.ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
Κεφάλαιο 4. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση.
4.2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
4.8.γ. Η κρίση της φεουδαρχίας
Κεφάλαιο 6. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648).
6.2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
6.3.γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο
6.3.ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις
6.4.α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση
6.4.β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου
6.4.δ. Η Αντιμεταρρύθμιση
6.4.ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης
Κεφάλαιο 7. Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815).
7.1. Ο Διαφωτισμός
7.2.β. Οι οικονομικές θεωρίες
7.3.β. Η ρήξη (1774) και ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1775-1783)
7.3.γ. Η γέννηση ενός νέου κράτους
7.3.δ. Οι συνέπειες
7.4.β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789)
7.4.στ. Η Εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)
7.4.ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης