Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

Άμεσο Κοινωνικό Περιβάλλον (Οικογένεια, Σχολείο, κ.λπ.)
Ευρύτερο Κοινωνικό Περιβάλλον (Τοπικό, Περιφερειακό, Παγκόσμιο Επίπεδο)
Φυσικό Περιβάλλον (Κλιματική Αλλαγή, Επιστήμη και Ποιότητα Ζωής)
Ψηφιακό Περιβάλλον
Ταυτότητες (Κοινωνικές, Εθνικές, Πολιτισμικές)