Χημεία - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.1 Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές καταστάσεων και ιδιότητες υγρών - Νόμος μερικών πιέσεων
1.2 Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων
Κεφάλαιο 1. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
1.1 Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή
1.2 Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.
Κεφάλαιο 2. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ
2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις. Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία.
2.2 Θερμιδομετρία - Νόμοι Θερμοχημείας
Κεφάλαιο 3. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης
3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες
3.3 Νόμος ταχύτητας - Μηχανισμός αντίδρασης
Κεφάλαιο 4: ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
4.1 Έννοια χημικής ισορροπίας - απόδοση αντίδρασης
4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier
4.3 Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc - Kp
Κεφάλαιο 5: ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
5.1 Οξέα - Βάσεις
5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων
5.3 Ιοντισμός οξέων, βάσεων και νερού - pH
5.4 Επίδραση κοινού ιόντος
5.5 Ρυθμιστικά διαλύματα
5.6 Δείκτες - Ογκομέτρηση
Κεφάλαιο 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί
6.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων
6.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s,p,d,f) - Στοιχεία μετάπτωσης
6.4 Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
Κεφάλαιο 7: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
7.1 Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός & τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο
7.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων & μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
7.4 Οργανικές συνθέσεις - Διακρίσεις