Μαθηματικά Προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

Κεφάλαιο 1: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης
1.1 Πραγματικοί αριθμοί
1.2 Συναρτήσεις
1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
1.4 Όριο συνάρτησης στο Χο
1.5 Ιδιότητες των ορίων
1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο Χο
1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
1.8 Συνέχεια συνάρτησης
Κεφάλαιο 2: Διαφορικός Λογισμός
2.1 Η έννοια της παραγώγου
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση
2.3 Κανόνες παραγώγισης
2.4 Ρυθμός μεταβολής
2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού
2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης
2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης
2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital
2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης
Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός
3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα
3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από α έως χ]
3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου