Φυσική Προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5.2 Κρούσεις
5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών
5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας
4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων
4.3 Ροπή δύναμης
4.4 Ισορροπία στερεού σώματος
4.7 Στροφορμή
4.8 Διατήρηση της Στροφορμής
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1.2 Περιοδικά φαινόμενα
1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση
1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις
1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
2. ΚΥΜΑΤΑ
2.2 Μηχανικά κύματα
2.3 Επαλληλία η Υπέρθεση κυμάτων
2.4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού
2.5 Στάσιμα Κύματα
4. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Νόμος των Biot και Savart
4.3 Εφαρμογές του νόμου των Biot και Savart
4.4 Ο Νόμος του Ampere (Αμπέρ)
4.5 Μαγνητική ροή
4.7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο
4.8 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο (εκτός από «Δ. Κίνηση σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο»)
4.9 Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων
4.10 Δύναμη Laplace (Λαπλάς)
4.11 Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς
5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
5.3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
5.4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής
5.5 Στρεφόμενος αγωγός
5.6 Στρεφόμενο πλαίσιο- εναλλασσόμενη τάση
5.7 Εναλλασσόμενο ρεύμα
5.8 Ενεργός ένταση - Ενεργός τάση
5.9 Ο νόμος του Joule (Τζάουλ) - Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος
5.14 Αυτεπαγωγή
2. ΚΥΜΑΤΑ
2.6 Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
2.8 Το Φάσμα Της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος
7.3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
7.4 Φαινόμενο Compton
7.5 Η Κυματική Φύση της Ύλης
7.6 Αρχή της Αβεβαιότητας
7.7 Κυματοσυνάρτηση και εξίσωση Schrödinger (Σρέντινγκερ)