Ιστορία - Α' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
2. Η Αίγυπτος
2.1 Η χώρα
2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση
2.4 Ο πολιτισμός
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.)
Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός
Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση
Ο πολιτισμός
2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.)
Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία
Η εποχή του Περικλή
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.)
Η κρίση της πόλης-κράτους
Η πανελλήνια ιδέα
Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων
Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
Ο πολιτισμός
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου
2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
2.2 Η γλώσσα
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ.
3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)
1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας
Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
2. Η κρίση της αυτοκρατορίας τον 3ο αι. μ.Χ.- εισαγωγή
Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
1.4 Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους
1.5 Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη